HƯỚNG DẪN TẠO MỚI NHÀ VẬN CHUYỂN

Chức năng tạo mới nhà vận chuyển cho phép tạo mới và quản lý nhà vận chuyển. Nhà vận chuyển sử dụng cho đơn online - vận chuyển khi người dùng lên đơn hàng và chọn nhà vận chuyển đơn hàng.

Để tạo mới nhà vận chuyển, vào Vận chuyển > Nhà vận chuyển > Danh sách nhà vận chuyển. Nhấn nút Tạo mới.

 

Điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu. Chú ý những thông tin đánh dấu sao là những thông tin bắt buộc.

 

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút Lưu và thêm mới.