HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG XEM THÔNG TIN SẢN PHẨM

Để xem thông tin về loại hàng hóa bất kỳ, vào Kho hàng > Quản lý hàng hóa > Xem thông tin hàng hóa.

Trên thanh tìm kiếm sản phẩm, nhập Mã sản phẩm để tìm kiếm thông tin sản phẩm.