TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN SAO CHÉP ĐƠN

Tính năng sao chép đơn giúp người dùng tạo đơn hàng với các nội dung thông tin đơn hàng giống đơn hàng muốn sao chép.

Với tính năng Sao chép đơn, tất cả các thông tin của đơn hàng cũ sẽ được sao chép trên đơn hàng mới.

Với tính năng Sao chép thông tin khách hàng, chỉ có thông tin người đặt hàng được sao chép trên đơn hàng mới.

 

Các mục liên quan:

a, Sao chép đơn hàng

b, Sao chép thông tin khách hàng

 

=======

a, Sao chép đơn hàng

Cách 1: Sao chép đơn hàng trên trang Chi tiết đơn hàng.

Nhấn chọn nút Thao tác.

 

Nhấn chọn Sao chép đơn.

 

Tiến hành chỉnh sửa, cập nhật trên đơn hàng mới.

 

Cách 2: Thực hiện sao chép đơn trên trang Danh sách đơn hàng.

Vào Đơn hàng, trên trang Danh sách đơn hàng, nhấn nút Chọn.

 

Nhấn chọn Sao chép đơn.

Tiến hành chỉnh sửa, cập nhật trên đơn hàng mới.

 

b, Sao chép thông tin khách hàng

Cách 1: Sao chép thông tin khách hàng trên trang Chi tiết đơn hàng.

Nhấn chọn nút Thao tác.

 

Nhấn chọn Sao chép thông tin khách hàng.

 

Tiến hành chỉnh sửa, cập nhật trên đơn hàng mới.

 

Cách 2: Thực hiện sao chép thông tin khách hàng trên trang Danh sách đơn hàng.

Vào Đơn hàng, trên trang Danh sách đơn hàng, nhấn nút Chọn.

 

Nhấn chọn Sao chép thông tin khách hàng.

 

Tiến hành chỉnh sửa, cập nhật trên đơn hàng mới.