HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ LỌC VẬN ĐƠN

Bộ lọc vận đơn gồm:

(1) Bộ lọc theo trạng thái, cho phép người dùng lọc vận đơn theo trạng thái thuận lợi trong quá trình tìm kiếm.

(2) Bộ lọc theo thời gian, cho phép người dùng lọc vận đơn theo thời gian.