HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỊ TRÍ KHO KỆ

Các mục liên quan:

a, Tạo mới vị trí kho kệ

b, Danh sách vị trí kho kệ

c, Cập nhật thông tin kệ

d, Xóa vị trí kho kệ

 

=======

a, Tạo mới vị trí kho kệ

Để tạo mới vị trí kho kệ, vào Kho hàng > Quản lý kho kệ > Tạo mới.

Điền thông tin theo yêu cầu. Thông tin về cửa hàng và tên vị trí là bắt buộc.

b, Danh sách vị trí kho kệ

Danh sách này Hiển thị các vị trí đã thêm vào phần mềm.

c, Cập nhật thông tin kệ

Chức năng này cho phép cập nhật lại các thông tin kho kệ đã được tạo.

Để cập nhật thông tin kệ, vào Kho hàng > Quản lý kho kệ > Hệ thống kho kệ. Nhấn nút Chỉnh sửa.

 

d, Xóa vị trí kho kệ

Chức năng này cho phép xóa kho kệ không muốn hiển thị trên phần mềm.

Để xóa kệ, vào Kho hàng > Quản lý kho kệ > Hệ thống kho kệ. Nhấn nút Xóa.