HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

Các mục liên quan:

a, Tạo phiếu thu

b, Tạo phiếu chi

c, Xem danh sách công nợ khách hàng

d, Điều chỉnh công nợ khách hàng

e, Xuất excel công nợ khách hàng

f, Xuất pdf công nợ khách hàng

g, Xem chi tiết công nợ theo khách hàng

h, Tìm kiếm công nợ khách hàng

i, Bộ lọc công nợ khách hàng

 

 

=======

a, Tạo phiếu thu

Chức năng này cho phép tạo nhanh phiếu thu với khách hàng tương ứng khi người dùng thu tiền từ khách hàng.

Để tạo phiếu thu, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ khách hàng, nhấn nút Tạo phiếu thu màu xanh nước biển.

Điền thông tin vào phiếu thu như yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng.

Sau khi tạo phiếu thu chi, số tiền trong phiếu thu sẽ được cập nhật vào cột Tổng ghi có.

 

b, Tạo phiếu chi

Chức năng này cho phép tạo nhanh phiếu chi với khách hàng tương ứng khi người dùng muốn chi trả khách hàng.

Để tạo phiếu chi, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ khách hàng, nhấn nút Tạo phiếu chi màu đỏ với khách hàng muốn tạo phiếu.

 

Điền thông tin vào phiếu thu như yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng.

 

Sau khi tạo phiếu thu chi, số tiền trong phiếu thu sẽ được cập nhật vào cột Tổng ghi nợ.

 

c, Xem danh sách công nợ khách hàng

Chức năng này cho phép xem và quản lý danh sách công nợ khách hàng trên hệ thống.

 

d, Điều chỉnh công nợ khách hàng

Chức năng này cho phép người dùng điều chỉnh số tiền công nợ của khách hàng. Khi số tiền công nợ, loại công nợ trên hệ thống và thực tế chênh lệch thì người dùng sẽ điều chỉnh công nợ để cân bằng.

Để điều chỉnh công nợ khách hàng, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ khách hàng, nhấn nút Điều chỉnh công nợ màu xanh lá.

Điền thông tin điều chỉnh công nợ theo yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng

 

e, Xuất excel công nợ khách hàng

Chức năng này cho phép xuất excel danh sách công nợ khách hàng trên hệ thống.

Để xuất excel công nợ khách hàng,vào Kế toán > Công nợ > Công nợ khách hàng, nhấn nút Xuất excel trên thanh công cụ.

 

f, Xuất pdf công nợ khách hàng

Chức năng này cho phép xuất pdf danh sách công nợ khách hàng trên hệ thống.

Để xuất pdf công nợ khách hàng, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ khách hàng, nhấn nút Xuất excel trên thanh công cụ.

 

g, Xem chi tiết công nợ theo khách hàng

Chức năng này cho phép xem chi tiết công nợ của các khách hàng.

Để xem chi tiết công nợ theo khách hàng, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ khách hàng, nhấn vào tên khách hàng trong danh sách công nợ khách hàng.

 

h, Tìm kiếm công nợ khách hàng

Để tìm kiếm công nợ khách hàng, nhập tên khách hàng trên công cụ tìm kiếm, nhấn Enter.

 

i, Bộ lọc công nợ khách hàng

Để lọc công nợ khách hàng, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ khách hàng, nhấn vào tên khách hàng trong danh sách công nợ khách hàng.

Tại trang thông tin Chi tiết phiếu thu chi khách hàng, sử dụng các bộ lọc theo ngày, loại phiếu và đối tượng theo nhu cầu.