TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7: 1900.80.95
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG BÁO CÁO XUẤT NHẬP TỒN

Báo cáo xuất nhập tồn bao gồm:

Báo cáo xuất nhập tồn theo hàng hóa

Báo cáo xuất nhập tồn theo danh mục

Báo cáo xuất nhập tồn theo cửa hàng

Báo cáo xuất nhập tồn theo nhà cung cấp

Báo cáo nhập xuất hàng hóa

Báo cáo lưu chuyển hàng hóa

Báo cáo xuất hàng hóa

Báo cáo hàng hóa bán chạy

Báo cáo bán hàng theo thuộc tính hàng hóa

Báo cáo trả hàng

 

 

Video hướng dẫn sử dụng tính năng xem Báo cáo:

 

=======

+ Báo cáo xuất nhập tồn theo hàng hóa:

Thống kê số lượng hàng hóa nhập xuất và còn tồn lại cuối kỳ. Bao gồm các thông tin: tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng tồn đầu kỳ, giá trị nhập đầu kỳ, số lượng giá trị nhập trong kỳ, số lượng giá trị xuất trong kỳ, số lượng giá nhập tồn cuối kỳ.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm hàng hóa trong báo cáo theo tên.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, hàng hóa, cửa hàng, danh mục, số lượng giảm, giá trị nhập/bán

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Theo hàng hóa.

 

+ Báo cáo xuất nhập tồn theo danh mục:

Thống kê số lượng hàng hóa nhập xuất và còn tồn lại cuối kỳ theo các danh mục hàng hóa. Bao gồm các thông tin: tên danh mục, số lượng giá nhập đầu kỳ, số lượng giá nhập trong kỳ, số lượng giá nhập xuất trong kỳ, số lượng giá nhập tồn cuối kỳ.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên danh mục hàng hóa.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, cửa hàng, danh mục

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Theo danh mục.

 

+ Báo cáo xuất nhập tồn theo cửa hàng:

Thống kê số lượng hàng hóa nhập xuất và còn tồn lại cuối kỳ theo các cửa hàng. Bao gồm các thông tin: tên cửa hàng, số lượng giá nhập đầu kỳ, số lượng giá nhập trong kỳ, số lượng giá nhập xuất trong kỳ, số lượng giá nhập tồn cuối kỳ.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên cửa hàng.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, hàng hóa, cửa hàng, danh mục, giá trị nhập/bán.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Theo cửa hàng.

 

+ Báo cáo xuất nhập tồn theo nhà cung cấp:

Thống kê số lượng hàng hóa nhập xuất và còn tồn lại cuối kỳ theo nhà cung cấp. Bao gồm các thông tin: tên nhà cung cấp, gái trị hàng nhập, số lượng xuất, gái trị xuất.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên nhà cung cấp.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, nhà cung cấp, danh mục, cửa hàng, giá trị nhập/bán.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Theo nhà cung cấp.

 

+ Báo cáo nhập xuất hàng hóa:

Báo cáo nhập hàng hóa: Thống kê số lượng sản phẩm đã nhập vào kho. Bao gồm các thông tin: ngày tạo, người nhập, mã phiếu, NCC, tên hàng, mã hàng, giá nhập, giá bán, số lượng, thành tiền, tìm kiếm theo tên sản phẩm, lọc theo danh mục - cửa hàng - thời gian, xuất excel, pdf.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên sản phẩm.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo danh mục, cửa hàng, thời gian.

 

+ Báo cáo lưu chuyển hàng hóa:

Thống kê số lượng hàng hóa xuất chuyển kho. Bao gồm các thông tin: ngày tạo, nơi xuất, nơi nhận, mã phiếu, mã sản phẩm, gái bán, số lượng nhận, tổng tiền.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên sản phẩm.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo danh mục, cửa hàng, thời gian.

 

+ Báo cáo xuất hàng hóa:

Thống kê số lượng hàng hóa xuất ra. Bao gồm các thông tin: người xuất, thời gian, sản phẩm, số phiếu, mã sản phẩm, đơn giá, chiết khấu, số lượng, thành tiền, tìm kiếm theo tên sản phẩm.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên sản phẩm.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo danh mục, cửa hàng, thời gian.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Nhập xuất hàng hóa.

 

+ Báo cáo hàng hóa bán chạy:

Thống kê tổng số lượng hàng hóa bán chạy. Bao gồm các thông tin: tên hàng hóa, số lượng bán online - lẻ- sỉ.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên sản phẩm.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, kiểu bán chạy, nhà cung cấp, danh mục, cửa hàng.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Hàng hóa bán chạy.

 

+ Báo cáo bán hàng theo thuộc tính hàng hóa:

Thống kê số lượng hàng hóa bán ra theo thuộc tính. Bao gồm các thông tin: tên thuộc tính, số lượng bán online - sỉ - lẻ, tổng số lượng sản phẩm đã bán.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, cửa hàng.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Thuộc tính hàng hóa.

 

+ Báo cáo trả hàng:

Thống kê số lượng hàng hóa bị khách trả hàng. Bao gồm các thông tin: tên hàng hóa, mã đơn hàng, số lượng hoàn trả, gái trị nhập hàng, giá trị bán hàng hóa.

Chức năng xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo doanh thu bằng Excel hoặc file PDF.

Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo tên sản phẩm.

Bộ lọc: cho phép lọc đơn hàng theo thời gian, danh mục.

Để xem báo cáo vào Báo cáo > Báo cáo xuất nhập tồn > Báo cáo trả hàng.