HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỈNH SỬA THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Từ góc trên bên trái màn hình, chọn icon "V", chọn “Thông tin tài khoản”

Nhập các thông tin cần bổ sung/ sửa đổi.

Nhấn “Lưu” để kết thúc thao tác.