HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN TỰ ĐỘNG TRÊN FACEBOOK

ViettelSale cho phép cài đặt tự động tạo và lưu đơn hàng khi người mua hàng gửi bình luận, tin nhắn có chứa số điện thoại.

Lưu ý: số điện thoại cần theo định dạng:

  • bao gồm 10 chữ số;
  • bắt đầu với 09, 08, 07, 05, 03;
  • có thể bao gồm các kí tự dấu chấm “.”, dấu gạch ngang “-”, dấu cách giữa các kí tự chữ số, không bao gồm kí tự chữ cái.

 

Các mục liên quan:

a, Kích hoạt tính năng tạo đơn tự động

b, Xem và chỉnh sửa đơn tạo tự động

 

=======

a, Kích hoạt tính năng tạo đơn tự động

Để sử dụng tính năng tạo đơn tự động khi khách hàng gửi tin nhắn, bình luận có chứa số điện thoại, nhấn chọn icon Cài đặt.

 

Tick chọn Tự động tạo đơn hàng khi bình luận/tin nhắn chứa số điện thoại, nhấn chọn nút Lưu.

 

 

b, Xem và chỉnh sửa đơn tạo tự động

Để xem đơn hàng được tạo tự động, trong hội thoại với người mua, chọn tab Khách hàng.

 

Nhấn chọn Lịch sử mua hàng.

 

Nhấn chọn đơn hàng có thời gian tạo tự động ứng với thời gian của hội thoại.

 

Nhấn chọn nút Chỉnh sửa để hoàn thiện đơn hàng.

 

Lưu ý: nội dung các trường được tự động nhập thông tin:

  • Họ tên người đặt hàng: theo tên tài khoản facebook;
  • Số điện thoại người đặt hàng: cập nhật theo số điện thoại được gửi lần gần nhất;
  • Địa chỉ người đặt hàng: ViettelSale sẽ cố xác định và nhập địa chỉ tự động nếu người mua hàng gửi tin nhắn hoặc bình luận có kèm theo địa chỉ;
  • Sản phẩm: theo sản phẩm được gắn với bài đăng nếu người dùng ViettelSale cài đặt hàng hóa theo từng bài đăng trên facebook;
  • Khối lượng và kích thước hàng hóa: nếu hàng được nhập trên hệ thống có lưu thông tin khối lượng và kích thước;
  • Dịch vụ vận chuyển: theo Cài đặt vận chuyển của người dùng.