HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM KHÁCH HÀNG

Các mục liên quan:

a, Tạo mới nhóm khách hàng

b, Cập nhật nhóm khách hàng

c, Xóa nhóm khách hàng

d, Xem chi tiết nhóm khách hàng

e, Thêm khách hàng vào nhóm khách hàng

 

 

=======

a, Tạo mới nhóm khách hàng

Chức năng tạo mới nhóm khách hàng cho phép tạo mới các nhóm khách hàng trên phần mềm.

Để tạo mới nhóm khách hàng, vào Đối tác > Khách hàng > Nhóm khách hàng, nhấn nút Tạo mới.

 

Điền các thông tin như yêu cầu, sau đó lưu và thêm mới.

 

b, Cập nhật nhóm khách hàng

Chức năng này cho phép cập nhật lại thông tin nhóm hàng đã tạo.

Để cập nhật nhóm khách hàng, vào Đối tác > Khách hàng > Nhóm khách hàng, nhấn nút Chỉnh sửa trên dòng tên nhóm khách hàng.

 

c, Xóa nhóm khách hàng

Chức năng này cho phép xóa nhóm khách hàng không muốn hiển thị hoặc không dùng nữa.

Để xóa nhóm khách hàng, vào Đối tác > Khách hàng > Nhóm khách hàng, nhấn nút Xóa trên dòng tên nhóm khách hàng.

 

d, Xem chi tiết nhóm khách hàng

Chức năng này cho phép xem chi tiết nhóm khách hàng xem nhóm đó bao gồm những khách hàng nào thuộc nhóm.

Để xem chi tiết nhóm khách hàng, vào Đối tác > Khách hàng > Nhóm khách hàng, nhấn vào tên Nhóm khách hàng.

 

e, Thêm khách hàng vào nhóm khách hàng

Để thêm khách hàng vào nhóm khách hàng, vào Danh sách khách hàng > nhấn tên Khách hàng muốn thêm > Cập nhật thông tin khách hàng.

 

Tại phần chỉnh sửa thông tin khách hàng, lựa chọn nhóm có sẵn để thêm khách hàng vào, hoặc tạo một nhóm khách hàng mới nếu khách hàng không thuộc trong các nhóm có sẵn. Sau đó lưu thông tin đã chỉnh sửa.