HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN QUỸ

Chức năng xóa tài khoản quỹ giúp người sử dụng xóa các tài khoản quỹ không muốn hiển thị trên phần mềm.

Để xóa tài khoản quỹ, chọn tài khoản muốn xóa tại Danh sách tài khoản quỹ và nhấn nút Xóa.

Không xóa được các tài khoản tiền mặt đã có giao dịch.