HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH TÀI KHOẢN QUỸ

Danh sách tài khoản quỹ chứa tất cả các tài khoản quỹ đã cập nhật trên phần mềm. Danh sách cung cấp các thông tin gồm Loại sổ quỹ, Tên tài khoản, Mã tài khoản, Số dư tài khoản, Người tạo và ngày tạo, Trạng thái.