HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN QUỸ

Cập nhật thông tin tài khoản quỹ giúp người dùng cập nhật lại các thông tin của tài khoản quỹ.

Để cập nhật thông tin tài khoản quỹ, tại trang Tài khoản quỹ nhấn vào tên tài khoản. Thông tin chi tiết về tài khoản sẽ hiển thị, sau đó Cập nhật hoặc Xóa tài khoản.

Thay đổi trạng thái của tài khoản, có thể thay đổi nhanh 1, nhiều hoặc toàn bộ tài khoản.