HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CÔNG NỢ NHÀ VẬN CHUYỂN

Các mục liên quan:

a, Tạo phiếu thu

b, Tạo phiếu chi

c, Xem danh sách công nợ nhà vận chuyển

d, Điều chỉnh công nợ nhà vận chuyển

e, Xuất excel công nợ nhà vận chuyển

f, Xuất pdf công nợ nhà vận chuyển

g, Tìm kiếm công nợ nhà cung cấp

 

 

=======

a, Tạo phiếu thu

Chức năng này cho phép tạo nhanh phiếu thu với nhà vận chuyển tương ứng khi người dùng thu tiền từ nhà vận chuyển.

Để tạo phiếu thu, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà vận chuyển, nhấn nút Tạo phiếu thu màu xanh nước biển.

 

Điền thông tin vào phiếu thu như yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng.

 

Sau khi tạo phiếu thu chi, số tiền trong phiếu thu sẽ được cập nhật vào cột Tổng ghi có.

 

b, Tạo phiếu chi

Chức năng này cho phép tạo nhanh phiếu chi với nhà vận chuyển tương ứng khi người dùng muốn chi trả nhà vận chuyển.

Để tạo phiếu chi, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà vận chuyển, nhấn nút Tạo phiếu chi màu đỏ.

 

Điền thông tin vào phiếu thu như yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng.

 

Sau khi tạo phiếu thu chi, số tiền trong phiếu thu sẽ được cập nhật vào cột Tổng ghi có.

 

c, Xem danh sách công nợ nhà vận chuyển

Chức năng này cho phép xem và quản lý danh sách công nợ nhà vận chuyển trên hệ thống.

 

d, Điều chỉnh công nợ nhà vận chuyển

Chức năng này cho phép người dùng điều chỉnh số tiền công nợ của nhà vận chuyển. Khi số tiền công nợ, loại công nợ trên hệ thống và thực tế chênh lệch thì người dùng sẽ điều chỉnh công nợ để cân bằng.

Để điều chỉnh công nợ nhà cung cấp, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà vận chuyển, nhấn nút Điều chỉnh công nợ màu xanh lá.

 

Điền thông tin điều chỉnh công nợ theo yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng.

 

e, Xuất excel công nợ nhà vận chuyển

Chức năng này cho phép xuất excel danh sách công nợ nhà vận chuyển trên hệ thống.

Để xuất excel công nợ nhà vận chuyển, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà vận chuyển, nhấn nút Xuất excel trên thanh công cụ.

 

f, Xuất pdf công nợ nhà vận chuyển

Chức năng này cho phép xuất pdf danh sách công nợ nhà vận chuyển trên hệ thống.

Để xuất pdf công nợ khách hàng,vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà vận chuyển, nhấn nút Xuất PDF trên thanh công cụ.

 

g, Tìm kiếm công nợ nhà cung cấp

Để tìm kiếm công nợ nhà cung cấp, nhập tên nhà cung cấp trên công cụ tìm kiếm, nhấn Enter.