HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

Các mục liên quan:

a, Tạo phiếu thu

b, Tạo phiếu chi

c, Xem danh sách công nợ nhà cung cấp

d, Điều chỉnh công nợ nhà cung cấp

e, Xuất excel công nợ nhà cung cấp

f, Xuất pdf công nợ nhà cung cấp

g, Xem chi tiết công nợ theo nhà cung cấp

h, Tìm kiếm công nợ nhà cung cấp

i, Bộ lọc công nợ nhà cung cấp

 

 

=======

a, Tạo phiếu thu

Chức năng này cho phép tạo nhanh phiếu thu với nhà cung cấp tương ứng khi người dùng thu tiền từ nhà cung cấp.

Để tạo phiếu thu, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà cung cấp, nhấn nút Tạo phiếu thu màu xanh nước biển.

 

Điền thông tin vào phiếu thu như yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng.

 

Sau khi tạo phiếu thu chi, số tiền trong phiếu thu sẽ được cập nhật vào cột Tổng ghi có.

 

b, Tạo phiếu chi

Chức năng này cho phép tạo nhanh phiếu chi với nhà cung cấp tương ứng khi người dùng muốn chi trả nhà cung cấp.

Để tạo phiếu chi, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà cung cấp, nhấn nút Tạo phiếu chi màu đỏ.

 

Điền thông tin vào phiếu thu như yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng.

 

Sau khi tạo phiếu thu chi, số tiền trong phiếu thu sẽ được cập nhật vào cột Tổng ghi có.

 

c, Xem danh sách công nợ nhà cung cấp

Chức năng này cho phép xem và quản lý danh sách công nợ nhà cung cấp trên hệ thống.

 

d, Điều chỉnh công nợ nhà cung cấp

Chức năng này cho phép người dùng điều chỉnh số tiền công nợ của nhà cung cấp. Khi số tiền công nợ, loại công nợ trên hệ thống và thực tế chênh lệch thì người dùng sẽ điều chỉnh công nợ để cân bằng.

Để điều chỉnh công nợ nhà cung cấp, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà cung cấp, nhấn nút Điều chỉnh công nợ màu xanh lá.

 

Điền thông tin điều chỉnh công nợ theo yêu cầu, sau đó nhấn Lưu và đóng

 

e, Xuất excel công nợ nhà cung cấp

Chức năng này cho phép xuất excel danh sách công nợ nhà cung cấp trên hệ thống.

Để xuất excel công nợ khách hàng,vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà cung cấp nhấn nút Xuất excel trên thanh công cụ.

 

f, Xuất pdf công nợ nhà cung cấp

Chức năng này cho phép xuất pdf danh sách công nợ nhà cung cấp trên hệ thống.

Để xuất pdf công nợ khách hàng,vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà cung cấp, nhấn nút Xuất PDF trên thanh công cụ.

 

g, Xem chi tiết công nợ theo nhà cung cấp

Chức năng này cho phép xem chi tiết công nợ của các nhà cung cấp.

Để xem chi tiết công nợ theo khách hàng, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà cung cấp, nhấn vào tên nhà cung cấp trong danh sách công nợ nhà cung cấp.

 

h, Tìm kiếm công nợ nhà cung cấp

Để tìm kiếm công nợ nhà cung cấp, nhập tên nhà cung cấp trên công cụ tìm kiếm, nhấn Enter.

 

i, Bộ lọc công nợ nhà cung cấp

Để lọc công nợ nhà cung cấp, vào Kế toán > Công nợ > Công nợ nhà cung cấp, nhấn vào tên nhà cung cấp trong danh sách công nợ nhà cung cấp.

Tại trang thông tin Chi tiết phiếu thu chi nhà cung cấp, sử dụng các bộ lọc theo ngày, loại phiếu và đối tượng theo nhu cầu.