HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT NHÀ VẬN CHUYỂN

Chức năng này cho phép cập nhật các thông tin nhà vận chuyển sau khi người dùng tạo mới nhà vận chuyển mà muốn chỉnh sửa lại các thông tin.

Để cập nhật nhà vận chuyển, vào Vận chuyển > Nhà vận chuyển > Danh sách nhà vận chuyển, nhấn nút Chỉnh sửa hoặc nhấn vào tên của đơn vị vận chuyển.