HƯỚNG DẪN TẠO MỚI VẬN ĐƠN

Chức năng tạo mới vận đơn cho phép người dùng tạo mới vận đơn.

Để tạo mới vận đơn, vào Vận chuyển > Quản lý vận đơn, nhấn nút Tạo mới.

 

Điền đầy đủ thông tin như yêu cầu. Chú ý các thông tin đánh dấu sao là thông tin bắt buộc.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Gửi.