HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG

Nhà bán hàng có thể thực hiện chỉnh sửa đơn nháp và đơn xác nhận của khách hàng tại module Facebook.

Trong module Facebook, chọn tab Khách hàng > Lịch sử mua hàng.

 

Nhấn chọn đơn cần thực hiện chỉnh sửa.

 

Nhấn nút Chỉnh sửa ở cuối thông tin tin đơn hàng.

 

Thực hiện chỉnh sửa đơn hàng.