HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG

Để thiết lập trả lời tự động các tin nhắn/ inbox, bình luận/ comment trên Facebook, vào mục Facebook > Cài đặt > Trả lời tự động. Nhấn nút Tạo mới.

 

Nhập các trường thông tin. Chọn loại câu trả lời. Các loại câu trả lời sẽ tương ứng với từng kịch bản khác nhau, ví dụ như chào hàng, cảm ơn khách hàng, xin lỗi khách hàng, xác nhận đơn hàng,...

 

Sau khi thiết lập Trả lời tự động thành công, mẫu câu trả lời sẽ được cập nhật trên danh sách câu trả lời. Bạn có thể Chỉnh sửa hoặc Xóa mẫu câu trả lời.

 

Xem các mẫu câu trả lời theo bộ lọc: Chọn loại câu trả lời muốn xem