Thanh toán và gán thêm hợp đồng cho website

Bước 1: Merchant chọn mua gói cước website phù hợp tại 1 trong các màn hình dưới đây:

Màn hình Cài đặt/Gói phần mềm/Danh sách các gói 

Màn hình gói cước

Bước 2: Sau khi merchant chọn mua gói cước, hiển thị màn hình Popup Giỏ hàng - Thanh toán. 

Tại popup Giỏ hàng - Thanh toán

TH 2.1: Nếu merchant chọn Mua ngay tại Màn hình 1 thì mặc định trường Tên miền chính của website sẽ để trống cho merchant nhập.  

TH 2.2. Nếu merchant chọn Mua ngay tại Màn hình 2 thì mặc định trường Tên miền chính của website chính là tên miền chính tại thời điểm hiện tại của websites đó. Merchant có thể chỉnh sửa hoặc nhập lại tên miền chính. 

Nếu merchant không nhập thông tin tên miền chính của website thì tại màn hình danh sách gói website sẽ hiển thị thêm 1 website mới chưa có template như mẫu số 3 trong hình ảnh dưới đây. 

→ Nếu merchant điền thông tin domain thì tại màn hình Thông tin chi tiết của website sẽ hiển thị thông tin gói cước vừa được mua

Bước 3: Sau khi đăng ký xong thì các gói cước sẽ được hiển thị tại Cài đặt/Gói phần mềm/Gói cước và tại màn hình chi tiết của 1 website với các trạng thái sau:

  • Chưa xử lý
  • Đã thanh toán
  • Đã kích hoạt

Bước 4: Đối với các Gói cước có trạng thái Chưa xử lý hoặc Đã thanh toán, Merchant có thể click vào dòng gói cước đó và chỉnh sửa. Khi đó hiển thị popup Giỏ hàng - Thanh toán ở bước 2, chỉ cho phép Merchant thay đổi tên miền chính.